Det expansiva företaget, med sin ofta mer utpräglade entreprenöriella anda – det typiska tillväxtföretaget – har sällan tillräckligt med tid eller resurser att satsa på personalpolitik med storföretagen som förebild. Tempot i verksamheten är i regel också intensivare och verksamheten inte lika organiserad. Beslut fattas informellt. Klara befattningsbeskrivningar saknas ofta och arbetsuppgifterna är projektbetonade.

Att rekrytera och behålla kvalificerad personal är en viktig strategisk fråga

För de flesta företagare är personalen företagets viktigaste resurs. Hur bra denna resurs i verkligheten är hänger emellertid nära samman med hur bra företagsledningen är på att bedriva personalpolitik. Företagsledningarna i svenska storföretag har i stor utsträckning infört så kallad Human Resource Management, för att bättre kunna rekrytera, behålla, utveckla och belöna personalen. Personalfrågor har uppgraderats till att bli viktiga strategiska frågor. Den positiva effekten är att den enskilde individens situation i företaget får större uppmärksamhet. Den negativa effekten kan emellertid bli att företagets kontroll och krav på individen ökar mer än individens inflytande över sitt arbete.

Delägarskap, medinflytande och ökad produktivitet.

Kan man köpa ökad produktivitet? En företagare delar givetvis inte med sig av välgörenhet. Företagaren räknar med att få något tillbaka från sina medarbetare (såväl anställda som externa) i form av högre produktivitet och ett ökat värde på sitt företag. Det gäller att få medarbetarna att tänka som ägare och inte bara se sig som konsulter eller anställda. Delägarskap bidrar till ett ökat engagemang och motverkar ”nio-tillfem-tänkandet”. En företagare, som överväger att erbjuda sina medarbetare någon form av delägarskap för att öka produktiviteten i företaget, måste emellertid också se till att de anställda har en bra arbetsmiljö. Amerikanska undersökningar visar tydligt att införandet av program för delägarskap, i kombination med program för verkligt medinflytande, resulterar i en markant högre produktivitet. Undersökningarna visar att produktiviteten ökar med 8–11 procent i de företag som kombinerar delägarskap med ett verkligt medinflytande för de anställda. Även nyanställningarna ökar i dessa företag.

Vad innebär medinflytande?

Begreppet medinflytande i denna artikel omfattar ett stort antal former och företeelser som syftar till att förbättra personalens kontroll och inflytande över sitt arbete samt dess medverkan i beslutsprocessen i företaget. Till exempel:

  • Information från ledning till anställda om företagets målsättning, strategi och planering.
  • Insamling av information från de anställda.
  • Konsultationer med de anställda eller någon form av förslagsverksamhet.
  • Förhandlingar eller diskussioner med och mellan de anställda i grupper.
  • Beslutsfattande i samråd med de anställda.

Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning

I FöretagsAcceleratorn arbetar vi under 6-8 månader med just dina strategiska frågor för att ditt företag ska nå långsiktiga resultat. Det kan handla om kompetensförsörjning, ägarskifte eller expansion.

.

Kontakta mig

Elisabeth Skarbövik
076-222 66 78

 


Våra finansiärer och huvudpartner